Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки»

Питання матеріального забезпечення митців Києва покликана була забезпечити Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки».

Ця програма цікава ще й тим, що містить аналіз стану столичної культури і мистецтв. 

Публікуємо її тут для ознайомлення зацікавлених.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2010 року N 414/5226

Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки"

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 та статті 22 Основ законодавства України про культуру, рішення Київради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" та з метою визначення стратегії розвитку галузі культури і мистецтва у м. Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки" згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління культури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки".

3. Головним управлінням, управлінням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та районним у м. Києві державним адміністраціям:

3.1. Передбачити видатки на реалізацію міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки" при формуванні бюджетних запитів на 2011 рік та наступні роки.

3.2. Забезпечити виконання міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки" в межах загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) щорічно подавати Київській міській раді звіти про хід виконання міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань культури та туризму і постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
23.12.2010 N 414/5226

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА
ПРОГРАМА "СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО НА 2011 - 2015 РОКИ"

 

I. ПАСПОРТ
(загальна характеристика)
Міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки"

 

1

Ініціатор розроблення програми

Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.09.2010 N 691 "Про підготовку міської комплексної програми "Столична культура та мистецтво на 2011 - 2015 роки"

3

Розробник програми

Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4

Співрозробники програми

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

5

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6

Учасники (співвиконавці) програми

Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи КМДА, районні у м. Києві державні адміністрації, заклади та установи культури і мистецтв міського та районного підпорядкування, інші зацікавлені організації, установи та підприємства міста

7

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

7.1

Етапи виконання програми

2011 - 2013, 2014, 2015

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет міста Києва, надходження від основної діяльності закладів культури і мистецтв міського підпорядкування, залучені кошти підприємств, організацій та фізичних осіб, інвестиційні кошти, джерела, не заборонені чинним законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,
всього, в тому числі:

Всього: 3293884,60 тис. грн.

9.1

Коштів бюджету м. Києва

3040063,8 тис. грн.

9.2

Інші кошти, в тому числі:

390398,8 тис. грн.

 

Власні надходження бюджетних установ

153904,8 тис. грн.

 

Власні доходи госпрозрахункових установ

236494,0 тис. грн.

 

II. ВСТУП

Київ - столиця України - є головним адміністративним центром нашої держави, діловим, науковим, культурним та духовним мегаполісом з розгалуженою інфраструктурою інституцій з усіх напрямків життя і діяльності суспільства. Київ не лише визнаний лідер у найбільш перспективних соціокультурних процесах, а й виступає каталізатором культурного та духовного потенціалу держави, її художньо-мистецького поступу.

Саме культура, мистецтво, освіта є основою у розвитку й оновленні суспільства, піднесенні духовних цінностей, збереженні та примноженні культурно-мистецьких здобутків. Тому влада має усвідомлювати ключову роль культури в суспільно-економічному розвитку України та її регіонів і необхідність застосування програмно-цільових підходів у координуванні галузі.

Київська міська влада, здійснюючи послідовну державну політику у галузі культури, докладає всіх зусиль для належного забезпечення функціонування галузі, нарощення культурно-мистецького потенціалу столиці, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, належну участь міста Києва у світових культурних процесах. Кожній людині, незалежно від її національності, політичних уподобань і віросповідання, надається можливість самореалізації, вільного доступу до найкращих зразків національних і зарубіжних культурно-мистецьких та духовних пам'яток, створюються умови для змістовного дозвілля.

Реалізація культурної політики на місцевому рівні ґрунтуватиметься на забезпеченні концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів міста, а також координації діяльності міських органів виконавчої влади, закладів, установ та організацій для розв'язання загальних проблем і найважливіших проблем розвитку столичної культури і мистецтва.

При цьому має продовжуватись тенденція зменшення навантаження на бюджет міста та спрямування зусиль на збільшення власних надходжень установ та закладів культури.

Програма є цільовою, оскільки об'єднує декілька програм споріднених напрямів галузі культури та сфери діяльності для вирішення проблем культурного розвитку міста. Програма є підґрунтям для розробки міських підпрограм по галузі та районних програм розвитку культури і мистецтва.

Розвиток культури і мистецтва в столиці має базуватися на таких засадах:

• збереження національної культурної спадщини як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та культур представників національних меншин, які населяють столицю;

• забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі громадян, особливо молоді, у всіх видах творчості;

• забезпечення функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;

• забезпечення державної підтримки та сприятливих господарсько-правових умов для культурно-мистецьких закладів, організацій, об'єднань, окремих митців незалежно від підпорядкування та форми власності;

• створення моральних та економічних стимулів для залучення недержавних коштів і засобів для підтримки культури та мистецтва.

Програма розроблена у зв'язку з закінченням терміну дії міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2006 - 2010 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25.01.2007 N 9/670, та у відповідності до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589.

Програма складається з паспорту, вступу, чотирьох розділів та додатків. У ній подано характеристику сучасного стану культури, викладені пріоритетні завдання, принципи і механізми їх втілення та бачення засад, на яких ґрунтуватиметься в подальшому культурна політика столиці, проаналізовано причини, які гальмують розвиток галузі, вказано проблеми та шляхи їх вирішення.

Програма вперше розроблена на підставі програмно-цільового методу. В неї ввійшли основні показники: затрат, продукту, ефективності та якості.

Використання програмно-цільового методу дозволить більш ефективно аналізувати використання та розподілення бюджетних коштів, відслідковувати слабкі та сильні місця в галузі, перенаправляти фінансові потоки для досягання більшої віддачі від їх використання.

Показники затрат, продукту, ефективності та якості заплановані поетапно з урахуванням коефіцієнтів росту та збільшення.

Так, на 2011 рік видатки по галузі "Культура і мистецтво" плануються в сумі 579368,2 тис. грн. У 2012 році очікуваний коефіцієнт збільшення становить 7,8 %, відповідно сума зросте до 625138,1 тис. грн. На 2013 - 2015 роки очікуваний коефіцієнт росту становить 5,5 %, відповідно суми фінансування становлять: 2013 рік - 659520,8 тис. грн., 2014 рік - 69594,4 тис. грн., 2015 рік - 734063,1 тис. грн. Усі видатки заплановані з урахуванням районних установ та закладів культури.

Програма погоджена з Головним фінансовим управлінням, Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

III. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

У Програмі подано характеристику сучасного стану культури, викладені пріоритетні завдання, принципи і механізми їх втілення та бачення засад, на яких ґрунтуватиметься в подальшому культурна політика столиці, проаналізовано причини, які гальмують розвиток галузі, вказано проблеми та шляхи їх вирішення.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Попередні п'ять років були присвячені пошуку шляхів оновлення форм і методів роботи закладів, підприємств і організацій культури і мистецтва.

У подальшому необхідно продовжити роботу над подоланням негативних явищ, які гальмують розвиток галузі, а саме: недосконалість нормативно-правового забезпечення функціонування галузі; недосконалість матеріально-технічної бази значної кількості закладів культури і мистецтва; недостатнє фінансування галузі, в т. ч.: на втілення мистецьких проектів, матеріальне утримання працівників, забезпечення збереження унікальних музейних колекцій, охорону музеїв і заповідників, оновлення й укріплення їхніх фондів, оновлення системи пожежно-охоронної сигналізації; поповнення бібліотечних фондів тощо.

Розвиток галузі в останні два роки мав дещо уповільнений характер, що було спричинено неготовністю державних інституцій швидко реагувати на негативні тенденції, які склалися на рівні держави, перш за все через фінансову кризу, що призвело до надзвичайно недостатнього рівня фінансування галузі. Наслідком цього стало скорочення кількості культурно-мистецьких заходів, творчих проектів, призупинення важливих ремонтно-будівельних робіт на об'єктах культури тощо.

2. Визначення можливих шляхів і варіантів розв'язання проблеми

Для розв'язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів планування та послідовності, чітко визначати перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Необхідно продовжити позитивні напрацювання щодо здійснення переорієнтації методів управління культурою - від керування до творчої діяльної координації та підтримки ініціатив на засадах прозорості і публічності, а також щодо інноваційного підходу до вирішення питань галузі на основі активного діалогу з творчою громадськістю. Це стане можливим завдяки спільній роботі всіх структурних підрозділів міста, районних державних адміністрацій та їх підрозділів, керівників закладів культури і мистецтва, національних творчих спілок України та їх київських організацій.

Для галузі актуальними залишаються питання фінансової підтримки культури, завдання збільшення позабюджетних додаткових надходжень. З цією метою необхідно об'єднати зусилля державного і недержавного секторів, що призведе до суттєвих змін якості надання культурних послуг.

З метою забезпечення відкритості, публічності та прозорості діяльності органів влади, сприяння вирішенню міською владою нагальних питань гуманітарної сфери, в т. ч. культури, аналізу стану розвитку культури і духовності розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.08.2010 N 593 створено Громадську гуманітарну раду м. Києва при Київському міському голові; при Головному управлінні культури створено Громадську художню раду з питань роботи театрально-концертних закладів, художню раду з питань образотворчого мистецтва.

Для належного розвитку культури і мистецтва необхідно спрямувати дії місцевих органів влади на вироблення і впровадження нового погляду на функціонування галузі, системного підходу до питань її розвитку із застосуванням сучасних моделей культурної політики, які б сприяли динамізації культурних процесів, пошуку нових шляхів фінансового забезпечення галузі, збереженню та примноженню культурно-мистецького потенціалу столиці.

3. Мета Програми

Програма спрямована на подальший розвиток національної культури і мистецтва, збереження інфраструктури галузі та її оптимізацію.

Метою програми є збереження національно-культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці, відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

Розроблення нової програми зумовлено необхідністю подальшого розвитку та удосконалення галузі культури міста - столиці України, спрямування її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, сприяння доступу глядачів до перегляду національної кінематографічної спадщини. Міська програма розвитку культури буде визначати перспективи розвитку галузі культури міста, направлена на забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури і мистецтва.

Створення належних умов для подальшого повноцінного функціонування і розвитку галузі забезпечить зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці, збереження та популяризацію унікальної культурно-мистецької спадщини, сприятиме суспільній злагоді, всебічному розвитку творчої особистості, талановитої молоді, дасть змогу більш ефективно задовольняти культурні потреби населення та надавати культурні послуги, сприятиме активному входженню міста Києва у міжнародну культурну спільноту.

4. Сучасний стан галузі культури і мистецтва у контексті досягнень програми "Столична культура і мистецтво на 2006 - 2010 роки" та завдання галузі для забезпечення функціонування і розвитку столичної культури і мистецтва

Діяльність Київської міської влади була спрямована на вдосконалення діючої мережі закладів культури і мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази, популяризацію і примноження культурних цінностей, задоволення культурних та духовних потреб населення й організацію його дозвілля, підтримку талановитої молоді, зміцнення та розширення міжнародних культурно-мистецьких зв'язків.

Особлива увага приділялася підвищенню ефективності роботи галузі, пошуку шляхів забезпечення функціонування закладів, орієнтованих на розширення джерел фінансового забезпечення та оптимізацію витрат на їх утримання і розвиток, здійснювалися заходи щодо залучення додаткових внутрішніх та зовнішніх ресурсів для вирішення завдань галузі.

2006 - 2010 роки відзначились новими цікавими мистецькими проектами, популяризацією творчості та підтримкою київських митців, активним пошуком спонсорських коштів та вирішенням багатьох нагальних проблем театрально-концертних організацій. Заклади культури і мистецтв працювали стабільно, не зважаючи на труднощі, які виникали.

Головне управління культури ініціювало розробку ряду галузевих програм: міської програми "Розвиток музейної справи в м. Києві на 2006 - 2010 роки"; міської програми "Розвиток бібліотечної справи в м. Києві на 2007 - 2010 роки", які були затверджені Київською міською радою, Програми розвитку початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2006 - 2010 роки.

Виконання програм і вся політика галузі були спрямовані на формування гармонійного культурного середовища міста, спадкоємності кращих міських традицій. У місті Києві проводилася виважена культурна політика, спрямована на задоволення потреб громадян, підтримку їх устремлінь до розвитку і самореалізації, збереження всього найкращого, що було створено минулими поколіннями і що є гордістю культури і мистецтва столиці.

На сьогодні забезпечено умови для стабільної статутної діяльності існуючих закладів, організацій та установ культури і мистецтва, соціального захисту працівників галузі, належного збереження і примноження унікальних пам'яток культури і мистецтва, всебічного сприяння розвитку національного мистецтва, підтримки талановитої молоді, вільного доступу населення до культурно-мистецьких надбань та задоволення інтелектуальних потреб громадян, піднесення міжнародного іміджу Києва.

Мережа закладів, підприємств, організацій культури і мистецтв, підпорядкованих Головному управлінню культури, охоплює 18 театрів, 7 концертних організацій, 13 музеїв (разом з відділами та філіями - 24), 3 центральні міські бібліотеки (всього у Києві 138 публічних бібліотек), 4 вищих мистецьких навчальних заклади, 57 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), 6 парків культури та відпочинку. Міську галерею мистецтв "Лавра", Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень, 24 кінотеатри, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та ін.

  

Найбільший здобуток Київської міської влади - не тільки збереження мережі закладів, установ, організацій культури, а й її розширення, вдосконалення, зміцнення матеріальної бази закладів культури і мистецтв.

Збагатилась мережа музеїв: у 2006 році відкрито Історико-меморіальний музей М. Грушевського. Після проведення ремонтно-реставраційних робіт відкрито II-у чергу Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, а саме: експозицію "Мистецтво країн Сходу". У 2007 році відкрито Музей подарунків - відділ Музею історії міста Києва; у 2008 році відкрито Музей партизанської слави - філію Музею історії міста Києва на території Парку культури та відпочинку "Партизанська слава"; у 2009 році відкрито Музей Шолом-Алейхема (відділ Музею історії міста Києва), Музей-квартиру українського композитора В. Косенка, Музей Івана Франка (філія Музею видатних діячів української культури).

Забезпечено новим приміщенням Центральну районну бібліотеку ім. Ф. М. Достоєвського Солом'янського району м. Києва (2008 рік).

Проведено реконструкції парків: у 2007 році завершилась реконструкція Парку культури і відпочинку "Перемога", у 2008 році відкрито I чергу реконструкції парку "Відрадний", продовжилась реконструкція Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М. Рильського.

За ініціативи Головного управління культури до розвитку галузі залучаються спонсорські кошти. Протягом 4-х років втілювалася нова ідея Київської міської влади із вшанування видатних киян, які залишили помітний слід в історії культури та мистецтва. За спонсорські кошти було встановлено пам'ятник видатному киянину Михайлу Булгакову, меморіальні дошки художнику і поету Максиміліану Волошину, диригенту Олексію Рябову, кінорежисеру й актору Сергію Бондарчуку, письменнику Борису Пастернаку, композитору і диригенту Артемію Веделю, відомому сербському історику та архімандриту Іоанну (Йовану Раїчу), який навчався у Києво-Могилянській академії, відомому українському драматургу Ярославу Стельмаху, пам'ятний знак художнику Казимиру Малевичу. Відкрито пам'ятник Георгію Гонгадзе та загиблим журналістам, пам'ятник Шота Руставелі.

Міська влада постійно піклується про діячів культури і мистецтв, учнів та студентів мистецьких навчальних закладів. Щороку працівники галузі забезпечуються житлом. Щороку видатні діячі культури і мистецтв отримують 26 довічних та 26 щорічних стипендій Київського міського голови по 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна - 255 грн. У 2007 році було збільшено розмір мистецької премії "Київ" з 15 тис. до 25 тис. грн., яка на сьогодні є другою за розміром премією на Україні після Національної премії імені Тараса Шевченка. Щорічно у Міжнародний день театру проводиться урочиста церемонія вручення міської театральної премії "Київська пектораль" (протягом 2007 - 2009 років збільшено розмір премії). Рішенням Київради від 19.02.2009 N 56/1111 засновано мистецьку премію "Майстер".

З метою підтримки і розвитку столичних театрально-концертних закладів, враховуючи високі показники діяльності, за значні творчі здобутки та високий професіоналізм державою було відмічено ряд муніципальних колективів: статус національного надано Київському театру оперети (2009 рік), статус академічного отримали Київський драматичний театр на Подолі (2006 рік), Київська майстерня театрального мистецтва "Сузір'я" (2007 рік), Київський театр "Колесо" (2008 рік); Київський муніципальний духовий оркестр (2006 рік), Камерний хор "Хрещатик" (2009 рік). Відмічено також музеї: статус національного надано Українському центру народної культури "Музей Івана Гончара", Музею українського народного декоративного мистецтва, Київському музею російського мистецтва.

Одним з основних видів діяльності Головного управління культури є проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до державних, міських та професійних свят (Дня столиці та Дня Києва, Дня Перемоги, Дня Незалежності, Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, свята засвічення Головної новорічної ялинки столиці тощо). У цьому напрямку постійно втілюються нові проекти, де поєднується сучасність з фольклорними та народними традиціями.

Завдяки міській владі свого часу було здійснено благородну справу повернення на батьківщину та належне пошанування у Києві імен наших видатних співвітчизників - Сержа Лифаря, Володимира Горовиця, Бориса Гмирі, Івана Козловського та інших. Наслідком цього є проведення масштабних творчих заходів, які вже стали традиційними та отримали міжнародне визнання: Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця, фестивалі та гала-концерти "Серж Лифар де ля данс", концерти "На Україну повернусь", міжнародний конкурс вокалістів імені Бориса Гмирі тощо. Училищу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю" присвоєно ім'я Сержа Лифаря.

Пріоритетним напрямом діяльності залишається естетичне виховання дітей та молоді. Розвивається та вдосконалюється мережа навчальних закладів: у 2008 році відкрито дитячу школу мистецтв N 9 у Дарницькому районі (мікрорайон Бортничі); добудовано та введено в експлуатацію нову репетиційну залу для першого в Україні циркового відділення на базі школи естетичного виховання - у дитячій музичній школі N 14 ім. Д. Кабалевського Солом'янського району.

Кращі учні та студенти мистецьких навчальних закладів отримують творчі стипендї Київського міського голови. У 2008 році завдяки Київській міській владі зросла кількість таких стипендіатів з 55 до 75 чоловік, а розмір стипендії збільшився з 500 до 1000 гривень. Розмір студентської стипендії - 200 грн. щомісяця.

Динаміка основних показників
розвитку закладів культури м. Києва у 2008 - 2010 роках

(системи Головного управління культури)

Показники

2008

2009

2010

Кількість музеїв (включаючи філіали), од.

24

24

24

Музейний фонд, всього, тис. од.

868,2

871,0

871,5

Кількість відвідувачів, тис. осіб

774,9

634,5

640,0

Відвідуваність музеїв на 100 чоловік населення, відвідувань

31,1

20,7

19,7

Кількість проведених виставок, од.

215

254

260

Кількість предметів музейних фондів, що експонувались протягом року, тис. од.

52,7

52,1

52,3

Кількість публічних бібліотек, од.

138

138

138

Книжковий фонд бібліотек, млн. прим.

5,0

4,85

4,85

Кількість читачів по ЄРК, тис. чол.

442,3

445,4

445,5

Читаність книжкового фонду, прим. на 1 чит.

20,7

20,5

20,6

Обертаність книжкового фонду

2,3

2,4

2,4

Комплектування фондів, тис. од.

313,8

118,4

120,0

у т. ч. українською мовою

176,8

63,0

65,0

Кількість галерей міського підпорядкування, од.

1

1

1

Кількість театрів, од.

18

18

18

в них місць, тис. місць

4,5

4,5

4,5

Кількість глядачів, тис. чол.

704,5

399,3

368,7

Відвідуваність театральних вистав на 100 чоловік населення, відвідувань

23

13

12

Кількість прем'єр, од.

49

45

21

Кількість концертних організацій, од.

7

7

7

Кількість початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, од.

57

57

57

Кількість учнів у школах естетичного виховання, тис. учнів

18,2

18,4

18,6

Кількість постійно діючих кінотеатрів, од.,

24

24

24

в тому числі дитячих, од.

8

8

8

Кількість глядацьких місць, всього, тис. місць,

18,0

18,1

24,7

в тому числі в дитячих, тис. місць

1,64

1,64

1,64

Кількість відвідувачів, тис. чол.,

2550,0

2950,0

3544,1

в тому числі в дитячих, тис. чол.

165,0

170,0

220,5

Кількість проведених кінопоказів, тис. од.

46,0

68,0

84,9

Кількість кінопрем'єр, од.

140

150

180

Відвідуваність кіносеансів на 100 чоловік населення, відвідувань

95,4

102,2

109,3

Кількість парків культури і відпочинку, од.

6

6

6

Кількість відвідувачів, тис. чол.

650,0

700,0

1000,0

Кількість проведених культурних заходів, од.

885

895

900

 

Стратегічний аналіз по методиці SWOT

Для розробки міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки" з метою виявлення проблем та визначення шляхів їх вирішення був здійснений стратегічний аналіз по методиці SWOT:

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1. Розгалужена мережа закладів культури для організації дозвілля населення

1. Невідповідність матеріально-технічної бази сучасним вимогам

2. Наявність:
2.1. Професійних та самодіяльних творчих колективів, відомих в Україні та за кордоном
2.2. Близько 3 тисяч аматорських художніх колективів, в яких займається близько 60 тисяч мешканців міста Києва (з них 116 колективів мають звання "народний" та "зразковий": 94 - дорослих, 28 - дитячих)

2.1. Знос музичних інструментів, світло- і звукопідсилювальної апаратури, сценічних костюмів у комунальних закладах культури. Значна кількість закладів потребує придбання нового сучасного обладнання
2.2. Більшість будівель комунальних закладів культури потребують капітального ремонту, реставрації, реконструкції

2.3. Професійних театральних колективів (середньорічний показник відвідуваності глядачами театрів поступово зростає)

2.3. Відсутність власних будівель у Київському театрі маріонеток, театрів "Золоті ворота", "Український малий драматичний театр", "Вільна сцена", Музею історії міста Києва, Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки

2.4. Провідних установ у галузі музейної справи (середньорічний показник відвідуваності музеїв міста Києва складає 640 тисяч осіб)
2.5. Мережі комунальних бібліотек (за останні роки збільшилися основні показники бібліотек міста Києва: кількість читачів - на 3,2 тис. чол., книговидача залишається стабільною)

2.4. Недолік площ для:
- розміщення музейного фондосховища Київського національного музею російського мистецтва;
- репетиційної бази Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра;
- забезпечення навчального процесу: відсутність навчально-тренувального манежу для академії естрадного та циркового мистецтв, недостатньо навчальних аудиторій для інституту музики ім. Р. М. Глієра

3. Традиційні професійні фестивалі і конкурси, різноманітні творчі заходи, міжнародні конкурси, фестивалі самодіяльної художньої творчості по збереженню традиційної народної культури

3. Старіння кадрів галузі (середній вік працівників культури міста Києва становить 50 - 60 років)

4. Низька заробітна плата працівників галузі культури

5. Слабка соціальна захищеність працівників культури і мистецтва

6. Недостатньо активне залучення інвесторів та меценатів для підтримки галузі культури

7. Відсутність рівного доступу жителів міста Києва до культурних благ

8. Відсутність відведених земельних ділянок міським паркам культури та відпочинку

Можливості (O)

Загрози (T)

1. Розвиток культурного простору столиці України - міста-героя Києва

2. Зростання основних показників діяльності галузі культури:

- питомої ваги населення, що бере участь у культурно-дозвіллєвих заходах, що проводяться комунальними закладами культури, і в роботі аматорських об'єднань;

- кількості примірників бібліотечного фонду загальнодоступних бібліотек на 1000 чоловік населення

3. Впровадження сучасних видів послуг, що надаються населенню

4. Ефективне використання рухомого та нерухомого майна із залученням його в розвиток культури і мистецтва:

- Відкриття філії Музею історії міста Києва:
- Музей шістдесятництва
- Відкриття філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України:
- Музей-квартира ім. Косенка
- Відкриття філії Музею видатних діячів української культури:
- Музей "І. Франко і Київ";
- Створення Всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві;
- Створення Центру сучасного мистецтва;
- Побудова Київського академічного драматичного театру на Подолі

5. Модернізація матеріально-технічної бази галузі

6. Активне залучення інвестицій у розвиток галузі культури міста Києва

7. Розширення мережі установ культури і мистецтва, враховуючи зміни демографічних та соціальне" економічних особливостей столиці України - міста-героя Києва

1. Скорочення мережі установ культурно-дозвіллєвого типу та бібліотек (за останні три роки кількість дитячих кінотеатрів зменшилася на 2 одиниці, відбувалися спроби позбавити приміщення комунальну бібліотеку, театр)

2. Відтік професійних кадрів

3. Зниження якості та кількості послуг, що надаються населенню

4. Незадовільний стан об'єктів нерухомого майна, що використовуються закладами культури

5. Обмеження мешканців віддалених районів у користуванні установами культури, доступі до інформаційних і культурних цінностей, участі у культурному житті міста Києва

6. Зменшення кількості культурно-мистецьких заходів через недостатнє фінансування

7. Зменшення контингенту учнів та студентів у мистецьких навчальних закладах

SWOT-аналіз визначає перспективи щодо необхідності розвитку галузі у напрямі створення сучасних, наближених до європейських стандартів умов культурного обслуговування мешканців м. Києва та гостей столиці, створення сприятливих умов для вирішення нагальних питань подальшого вдосконалення, зміцнення матеріально-технічної бази та творчого розвитку закладів культури і мистецтв.

4.1. Театральна діяльність

На сьогодні збережено мережу муніципальних театрів м. Києва. У підпорядкуванні Головного управління культури знаходяться 18 театральних закладів (серед яких Київська мала опера, що перебуває наразі в стадії становлення, та ТОВ "Муніципальний театр "Київ").

Протягом 2006 - 2010 років робота була спрямована на підвищення ефективності діяльності театрів з метою збільшення доходів і зменшення навантаження на бюджет. З цією метою відповідно до Закону України "Про театр і театральну справу", який визначає права та обов'язки театрів, Головним управління культури і мистецтв було підтримано право муніципальних театрів підвищити ціни на квитки. З лютого 2009 року середня ціна квитків на дитячі вистави зросла з 12,60 грн. до 30 грн., а для дорослих з 20,20 грн. до 45 грн.

Незважаючи на відсутність фінансування на нові постановки, театри та концертні організації ефективно і стабільно працювали, самостійно вишукуючи кошти на постановку нових вистав, святкування ювілеїв, втілення нових цікавих проектів. Театрам було дозволено ввести нові платні послуги, передбачені законодавством України.

Розпочато роботу в кількох театральних колективах із впровадження електронної системи продажу квитків (Київський муніципальний академічний театр ляльок, Циганський музично-драматичний театр "Романс").

З метою залучення глядача театри використовують сучасні технології анонсування в ЗМІ своїх мистецьких заходів, мають свої Інтернет-сторінки. Головним управлінням культури щомісяця випускаються рекламні проспекти з репертуарами театрів.

Для забезпечення повноцінної діяльності деяких театрів, які не мають власних приміщень, їм надано можливість працювати на сценічних майданчиках інших театрів. Український малий драматичний театр грає вистави на великій і малій сценах Київського академічного Молодого театру. Окрім цього. Київський театр маріонеток, який втратив орендоване ним приміщення на вул. Сагайдачного, було розміщено в приміщенні Київської міської галереї мистецтв "Лавра". Експериментальний театр "Золоті ворота" працює в приміщенні Київського академічного театру ляльок, Циганський музично-драматичний театр "Романс" орендує приміщення ПК "Більшовик".

У 2007 році закріплено на балансі Головного управління культури приміщення по вулиці Андріївський узвіз, 8, літ. "А" і передано у безоплатне користування Київському академічному театру "Колесо", де у червні 2010 року було відкрито другу сцену театру "Камінна зала".

На виконання рішення Київської міської ради "Про заходи щодо відвідування закладів культури у м. Києві" від 28.05.2009 N 537/1593 Головним управлінням культури було підготовлено наказ від 23.10.2009 N 267 "Про заходи щодо відвідування театрів комунальної власності у м. Києві", згідно з яким 03.11.2009 було затверджено графік безкоштовного відвідування театрів міського підпорядкування учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ і студентами з метою соціального захисту цієї категорії населення та розміщено його для загального доступу на веб-сторінці Головного управління культури офіційного веб-порталу Київської міської державної адміністрації.

Згідно з графіком до безкоштовного перегляду вистав молоддю долучилися всі муніципальні театри.

Значним здобутком діяльності у театральній сфері є отримання Київським академічним театром оперети статусу національного.

На виконання наказу Міністерства культури і мистецтв України від 04.04.2000 N 148 кожного останнього четверга місяця пільгові категорії населення (до яких входять інваліди, малозабезпечені багатодітні родини, пенсіонери, ветерани війни, інваліди праці, одинокі непрацездатні громадяни) при наявності вільних місць безкоштовно відвідують театрально-концертні заклади, що входять до сфери управління Головного управління культури і мистецтв.

Рішенням Київради від 19.02.2009 N 56/1111 було засновано мистецьку премію "Майстер" та розроблено положення про премію, що присуджуватиметься персонально за особистий внесок у розвиток духовності як м. Києва, так і всієї України творчому діячеві, який одержав всенародне визнання своєї майстерності в одній з галузей культури і мистецтва України. До преміювального фонду премії "Майстер" будуть залучатися і спонсорські кошти.

Щороку до Міжнародного дня театру відбувається урочиста церемонія вручення міської театральної премії "Київська Пектораль". І якщо у 2007 році її розмір становив 1 тис. грн., у 2008 році - 5 тис. грн., то у 2009 - 2010 рр. розмір премії збільшився до 8 тис. грн. (у т. ч. за рахунок спонсорських коштів).

У рамках Дня Києва щорічно в Київській міській державній адміністрації відбувається вручення мистецької премії "Київ" провідним діячам культури і мистецтва у семи номінаціях. На сьогодні премія "Київ" за розміром (25 тисяч гривень) друга в Україні після Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Найбільш гострим завданням міської влади для культури столиці є закінчення реконструкції Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Робота у напрямку театрально-концертної діяльності і надалі буде спрямована на підвищення ефективності діяльності театрів і концертних організацій міста у світлі сучасних вимог з метою збільшення кількості глядачів, а відповідно і доходів від основної діяльності, та водночас мінімізації навантаження на бюджет.

4.2. Концертна діяльність

У 2006 - 2010 роках муніципальними концертними колективами була продовжена активна робота, спрямована на збереження і розвиток багатої національної музичної спадщини нашої держави, популяризацію світового музичного надбання.

Щорічно концертні організації на високому організаційному та художньому рівні представляли нові прем'єрні програми (2006 рік - 25 програм, 2007 рік - 31 програма, 2008 рік - 32 програми, 2009 рік - 16 програм). Кожного року, включаючи 2008 рік, на постановку нових програм з міського бюджету виділялись кошти. У 2009 році, незважаючи на відсутність фінансування на нові постановки, концертними організаціями було підготовлено та представлено глядачеві 16 прем'єрних програм.

Позитивним є те, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, щороку збільшувалася сума доходів концертних організацій від проведення концертної діяльності. Колективи приділяють велику увагу вирішенню питання отримання доходів і від проведення гастрольної діяльності.

У 2006 - 2010 роках музичні колективи гідно представляли своє мистецтво як в Україні, так і за кордоном, брали участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, мистецьких проектах. Щороку відбувався хоровий фестиваль "Золотоверхий Київ".

Концертні організації міського підпорядкування брали активну участь у програмах, присвячених державним та міським святам і заходам.

Високу майстерність показали колективи, серед яких Муніципальна академічна чоловіча хорова капели ім. Л. М. Ревуцького, Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина", ансамбль солістів "Благовість", Київський академічний муніципальний духовий оркестр, Камерний хор "Хрещатик" під час творчого звіту міста Києва у рамках Фестивалю мистецтв України, який відбувся 16 грудня 2009 року в Національному палаці мистецтв "Україна".

У 2007 році згідно з рішенням Київської міської ради від 26.04.2007 N 451/1112 було реорганізовано шляхом злиття державне комунальне концертно-видовищне підприємство "Київконцерт" та комунальне театрально-гастрольне підприємство "Театральна агенція" і створене на їх майновій базі комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності".

Залишається актуальним питання спорудження у місті Києві сучасного багатофункціонального універсального концертного залу, пристосованого саме для виступів великих та камерних хорів, фольклорних колективів, оркестрів тощо. У такому приміщенні колективи мали б можливість систематично здійснювати концертні виступи, представляти мистецькі і просвітницькі проекти, презентувати свої нові програми, проводити творчі вечори та зустрічі.

Будівництво такого концертного приміщення дасть змогу вирішити проблемні питання, пов'язані з активізацією концертної діяльності всесвітньо відомих муніципальних концертних організацій.

4.3. Культурно-мистецька діяльність

Одним з основних видів діяльності Головного управління культури є проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до державних, міських та професійних свят (Дня столиці та Дня Києва, Дня Перемоги, Дня Незалежності, Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, свята засвічення Головної новорічної ялинки столиці тощо). У цьому напрямку постійно втілюються нові проекти, де поєднується сучасність з фольклорними та народними традиціями.

2010 року було відновлено традицію відзначення номінантів - відомих діячів культури і мистецтва на Площі зірок до Дня столиці та Дня Києва. З метою популяризації діяльності та внеску у розвиток національної культури і мистецтва буде продовжуватися традиція відзначення номінантів на Площі зірок (вул. Хрещатик, Пасаж).

4.4. Образотворче мистецтво

Підтримку образотворчого мистецтва Головне управління культури здійснює через Київську міську галерею мистецтв "Лавра" та завдяки співпраці з творчими спілками. Галерея "Лавра" ініціює, організовує та втілює у життя свої власні, некомерційні культурні заходи - фестивалі, виставки, яскраві театрально-музичні події з виходом на міжнародну арт-сцену та успішною співпрацею з міжнародними інституціями, чим набуває статусу столичного культурного центру. Особливою рисою діяльності галереї стало втілення нових творчих проектів, направлених на активну пропаганду і висвітлення творчості молодих митців - художників, музикантів, театральних діячів.

4.5. Співпраця з Національними творчими спілками

Галузь культури охоплює широку мистецьку і творчу сферу. У Києві, як столиці України, зосереджено надзвичайно великий творчий потенціал. Тут живуть і працюють багато видатних митців, які є гордістю України.

На виконання завдання минулої програми з метою розширення сфери співпраці з творчими спілками та ширшого відзначення і заохочення творчих особистостей, рішенням Київської міської ради засновано мистецьку премію "Майстер", яка присуджується персонально за особистий внесок у розвиток мистецтва творчому діячеві, який одержав всенародне визнання в одному з напрямків галузі.

Для підтримки творчої інтелігенції та врегулювання стосунків між численними творчими спілками і міською владою було укладено взаємовигідну Угоду про співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Координаційною радою національних творчих спілок України (на 2010 - 2012 рр.).

4.6. Самодіяльне й аматорське мистецтво

За останні роки значно зріс громадський інтерес до аматорського мистецтва, підвищився загальний рівень культури киян. Свідченням цього є те, що на сьогодні у місті діють понад 3000 аматорських колективів, у яких зайнято майже 60000 учасників.

З метою підтримки існуючих аматорських колективів, виявлення нових самобутніх талантів та заохочення широкого кола бажаючих до аматорського мистецтва, збереження кращих традицій та обрядів українського народу, підтримки нових художніх аматорських колективів та надання методичної та практичної допомоги здійснює свою роботу Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Враховуючи збільшення кількості бажаючих брати участь у діяльності аматорських колективів, велика увага приділялась збереженню у місті мережі закладів культури клубного типу, тієї соціально-культурної інфраструктури, яка зараз існує і в подальшому допоможе діяльності аматорських колективів та створенню нових.

4.7. Облік гастрольної діяльності

На виконання чинного законодавства України про гастрольну діяльність Головне управління культури і мистецтв веде облік гастрольних заходів, які відбуваються на території м. Києва, шляхом внесення їх до банку даних гастрольних заходів та видачі організаторам свідоцтв про проведення гастрольних заходів.

Відповідно до програми "Столична культура і мистецтво" минулих років було здійснено включення міста Києва до Порядку розподілу та використання коштів, які надходять від збору за проведення гастрольних заходів (відповідно до клопотання Головного управління культури і мистецтв), що сприяло врегулюванню діяльності цього напрямку та наповненню додатковими коштами міського бюджету для здійснення гастрольної діяльності театрально-концертних закладів міста.

Головне управління культури і мистецтв щомісячно звітує про здійснену роботу Міністерству культури і туризму України відповідно до Порядку подання відомостей для ведення Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 17.05.2004 N 310 "Про подання відомостей для ведення Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні".

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 N 36 "Про затвердження порядку розподілу коштів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів" та відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 23.03.2004 N 156 Головне управління культури і мистецтв двічі на рік проводить конкурс з визначення вітчизняних гастролерів, для підтримки яких передбачається надання коштів, що надходять від збору на проведення гастрольних заходів, до спеціального фонду бюджету м. Києва.

4.8. Діяльність музеїв та бібліотек

В контексті виконання програми "Столична культура і мистецтво на 2006 - 2010 роки" велика увага приділялася питанню оновлення і створення експозицій та відкриттю нових музеїв. Так, з 2006 по 2010 рік було відкрито чотири музеї: Історико-меморіальний музей М. Грушевського, Музей подарунків, Музей партизанської слави та Музей Шолом-Алейхема.

Крім того, побудовано дві нові експозиції - "Мистецтво країн Сходу" та "Мистецтво Стародавнього світу" у Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.

Розпочалися роботи по підготовці до відкриття Музею шістдесятництва, Музею "Іван Франко і Київ", Музею-квартири В. С. Косенка.

Значними здобутками музеїв за 2006 - 2010 рр. є отримання чотирьма музеями комунальної власності міста статусу національного: Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця", Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Національний музей російського мистецтва.

З метою популяризації музейних колекцій протягом 2006 - 2009 рр. у музеях міста проводилися виставки. Всього було проведено 834 виставки. Найбільш резонансними стали "Українська вишивка XIX - XX ст. ст." у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва; виставок творів М. Врубеля та І. Айвазовського у Київському національному музеї російського мистецтва, цикли виставок у музеях міста до 100-річчя від дня народження М. Приймаченко та 200-річчя від дня народження М. Гоголя.

З метою впровадження нових інформаційних технологій у діяльність музеїв, здійснення електронного обліку музейних фондів розпочата робота по запровадженню в роботу музеїв автоматизованої музейної програми "КАМІС". Ця програма вже працює в Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Київському націоналньому музеї російського мистецтва, Музеї історії міста Києва, Музеї гетьманства, Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України.

З метою забезпечення відвідувачів індивідуальною інформацією по експозиціях музеїв розпочата робота по впровадженню технічних засобів - аудіогідів. На сьогодні до послуг відвідувачів аудіогіди у Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, Київському національному музеї російського мистецтва, Музеї видатних діячів українського культури, Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та Музеї книги і друкарства України.

Не останнє місце в процесі повноцінного обслуговування користувачів музеїв міста та публічних бібліотек міста займає стан їх матеріально-технічної бази. Пріоритетним завданням міської влади для культури столиці є будівництво або надання приміщення для Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки та Музею історії міста Києва, а також вирішення проблем, пов'язаних з відселенням трьох музеїв з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

У контексті досягнень програми "Столична культура і мистецтво на 2006 - 2010 роки" публічні бібліотеки міста відвідало 1 млн. 690 тис. користувачів, а фактична книговидача склала 34 млн. 862 тис. документів, тобто в середньому 1 читачем в рік використовувалося 20,6 документа.

Одним із основних напрямків діяльності бібліотек є комплектування фондів новою літературою. Центральними міськими бібліотеками проводилася робота по залученню додаткових позабюджетних коштів на придбання книг. За звітний період було залучено додаткових джерел наповнення бібліотечних фондів на суму 2 млн. 776 тис. грн.

Продовжувалася робота по впровадженню нових комп'ютерних технологій у роботу бібліотек. За даний період завершено автоматизацію центральних районних бібліотек столиці та розпочато автоматизацію бібліотек для дітей та окремих бібліотек районів міста. Для покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування громадян у ряді бібліотек відкрито Інтернет-центри.

З 2008 року у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки запроваджено електронний облік читачів та видачі документів.

На виконання заходів Програми створено зведений електронний каталог із забезпеченням доступу до нього через мережу Інтернет. Електронний каталог на початок 2010 року нараховує 296639 записів документів. На сайті Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки постійно (в режимі запитання - відповідь) працює віртуальна довідка. Лише за 2009 рік виконано 169 віртуальних довідок різної тематики.

У бібліотеках столиці створюються автоматизовані робочі місця, що дозволяє прискорювати обслуговування читачів, виконання операцій з комплектування та наукової обробки бібліотечних фондів.

Крім того, упродовж дії Програми майже на 20 % збільшилася кількість Інтернет-місць в Інтернет-центрах публічних бібліотек міста: із 124 у 2007 році до 148 у 2009 році, що дало можливість більшій кількості відвідувачів користуватися послугами мережі Інтернет. Слід зазначити, що 37 Інтернет-місць або 25 % від загальної кількості створено в центральних міських бібліотеках (ПБ ім. Лесі Українки, ЦБ ім. Т. Г. Шевченка для дітей, МСМБ "Молода гвардія"), решта - 111 Інтернет-місць створено в бібліотеках ЦБС районів міста.

За час реалізації програми загальна кількість комп'ютерної техніки у публічних бібліотеках столиці зросла на 16 %, а саме: з 453 одиниць у 2007 році до 538 одиниць у 2009 році.

4.9. Школи естетичного виховання

Головною метою мистецької освіти столиці є підтримка та розвиток системи безперервного навчання з мистецьких спеціальностей для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного творчого, духовного самовдосконалення особистості й формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.

Для реалізації головної мети необхідно:

- створювати нові навчальні програми, підручники, методичні посібники для різних типів навчальних закладів;

- надати національну спрямованість мистецькій освіті, що полягає у невіддільності її від національного ґрунту, її органічному поєднанні з національною історією і традиціями, збереженні та збагаченні культури народу;

- удосконалювати систему пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої еліти в галузі мистецтва та культури. Забезпечити матеріальне державне стимулювання талановитих дітей та творчої молоді;

- проводити кадрове оновлення та залучення до роботи в школах естетичного виховання висококваліфікованих працівників, провідних майстрів мистецтв;

- застосовувати науковий досвід вищих мистецьких навчальних закладів для ефективного впровадження методів виховання творчої особистості. Впроваджувати інтерактивний режим підготовки кадрів, що вимагає активізації роботи із вдосконалення майстерності викладачів;

- розширювати науково-методичну базу, якісно поліпшити матеріально-технічну базу та будівництво нових приміщень за індивідуальними проектами, що дасть можливість в повній мірі реалізувати потенційні творчі можливості шкіл естетичного виховання столиці;

- створити та забезпечити дієздатність системи стимулів та соціальних гарантій для мотивації творчої праці викладачів, відновлення престижу педагогічної професії.

Діяльність та заходи мистецьких вищих навчальних закладів передбачено у міській програмі "Освіта 2011 - 2015 роки".

4.10. Парки культури і відпочинку

Парки культури і відпочинку є важливими культурними осередками, які забезпечують організацію дозвілля усіх верств населення - від дітей і підлітків до найстарших громадян столиці та гостей столиці.

Основним завданням програми розвитку міських парків культури та відпочинку є впровадження принципово нового погляду на функціонування парків міста з метою переосмислення їх ролі у культурному житті столиці та належного задоволення дозвіллєвих потреб громадян. Парки мають стати не лише ландшафтними оазами міста, а й функціонувати як яскраві, потужні, жваві осередки культури, вносячи свій вагомий вклад у формування соціального клімату. На їх територіях необхідно запровадити розташування виставкових залів, бібліотек, гуртків за інтересами, кіновідео та концертно-танцювальних залів.

Сьогодні парки мають ряд проблем, які гальмують їх діяльність: потребує впорядкування питання управління парками, не вирішене питання закріплення за парками права користування земельними ділянками (немає Державних актів на право постійного користування землею), у критичному стані знаходиться більша частина атракціонної техніки.

Так, існування на території парків кількох землекористувачів створює перешкоди у розвитку та ефективній діяльності парків, не дозволяє залучати потенційних інвесторів. Нові фінансові надходження (інвестиції, кошти від основної діяльності тощо) створили б фінансову основу для розвитку атракціонної інфраструктури (сьогодні головним джерелом отримання прибутків у парках є робота атракціонів), забезпечили б формування інших структурних підрозділів, які б виконували необхідні господарські функції.

Сьогодні інфраструктура ринку "індустрії розваг", тобто виготовлення вітчизняними виробниками атракціонної техніки в Україні, нерозвинена, тому дирекції парків змушені закуповувати сучасні атракціони іноземного виробництва за значні кошти. Доцільніше і економніше було б виготовляти атракціони на одному із заводів м. Києва, в результаті чого місто отримало б нові робочі місця, було б налагоджено випуск нових видів та удосконалено існуючу атракціонну техніку, забезпечено її ремонт.

Атракціони для парків необхідно підбирати з урахуванням потоку відпочиваючих і ландшафту місцевості.

Доцільно було б відтворити на сценічних майданчиках парків театральні та лялькові вистави, концерти майстрів мистецтв та колективів художньої самодіяльності, звітні концерти.

Саме на сценічні майданчики парків різних районів міста варто було б перенести частину масштабних свят, які проходять у центрі столиці. Це дозволить киянам з віддалених районів м. Києва стати активними учасниками культурного життя столиці та відчути піклування про них муніципальної влади.

Необхідно залучати творчу молодь до роботи в парках. Для цього слід підняти престиж професії культпрацівника із створенням відповідних умов та соціального захисту.

4.11. Кіномережа

Пріоритетним напрямком діяльності кіномережі міста є надання послуг щодо кінообслуговування населення та забезпечення збереження кіномережі міста, особливо кінотеатрів, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва.

Збереження мережі дитячих кінотеатрів у комунальної власності міста Києва, як одне з першочергових завдань кіногалузі, сприятиме впливу на репертуарне планування кінотеатрів, обмеженню або забороні випуску фільмів, що містять сцени жорстокості та розпусти у широкому прокаті.

На базі 8 дитячих спеціалізованих кінотеатрів у м. Києві проводитимуться благодійні заходи та акції для дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів, дітей-інвалідів, учнів молодших та старших класів загальноосвітніх шкіл. Також традиційно проходитимуть кінозаходи (кіноклуби, кінолекторії з виступами спеціалістів) з патріотичного виховання, здорового способу життя, проблем СНІДу, наркоманії, паління, алкоголізму серед підлітків та молоді, розвитку духовності та моральності підростаючого покоління, кіноуроки на допомогу школі з навчально-освітніх програм. Головним завданням тут є турбота про духовність підростаючого покоління, а не лише отримання прибутку.

Особлива увага приділяється забезпеченню кінопоказу за єдиним квитком, котрий передбачається для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, і який дає право на безоплатне відвідування кінотеатрів.

Протягом 2006 - 2010 років частково відбудована кіномережа дитячих кінотеатрів; часткове влаштування нової технічної бази у дитячих кінотеатрах міста, що надало можливість показу кінострічок нового формату.

У перспективі необхідно продовжувати поступово реформувати існуючий порядок діяльності кінотеатрів, вносити на розгляд сесії Київради питання про діяльність збиткових кінотеатрів, визначитися, якими кінотеатрами буде опікуватися місто, а до яких мають бути залучені інвестиційні кошти. Підтримка цього процесу забезпечить розвиток якісних кінопослуг у ринкових умовах, активізує капітальні вкладення та інвестиції у кіномережу, збагатить та зміцнить мережу кінотеатрів тощо.

В кіногалузі існує ряд проблем, які впливають і на стан кіномережі міста: відсутність вітчизняної кінопродукції нового формату; відсутність технічних можливостей у комунальних кінотеатрах міста для показу кінострічок у цифровому форматі; відсутність творчого та високотехнічного кадрового потенціалу; відсутність широкого та якісного спектру послуг у кінотеатрах міста, особливо у дитячих кінотеатрах; відсутність механізмів вивчення світового досвіду розвитку кіно як культурної галузі; низький рівень оплати праці фахівців.

Метою програми є збереження кіномистецького потенціалу столиці; збереження мережі дитячих спеціалізованих кінотеатрів у комунальній власності міста, що сприятиме впливу на репертуарне планування кінотеатрів; привернення уваги молоді до кіномистецького життя міста, всебічне подолання негативних тенденцій у молодіжному середовищі, боротьба з проявами алкоголізму, наркоманії, паління; вдосконалення системи кінообслуговування, враховуючи потреби населення; залучення до реалізації і заходів, пов'язаних із поліпшенням умов розвитку кіноіндустрії; створення сприятливих фінансових та технічних умов для розвитку кіноіндустрії міста.

4.12. Міжнародно-культурна діяльність

Нині Києвом укладені угоди про поріднення, дружбу, співробітництво, партнерство з 60 містами та регіонами Європи і світу. В рамках цих угод відбуваються і спільні культурні проекти. Традиційним стало проведення Днів культури м. Києва в іноземних державах та Днів культури міст-побратимів у м. Києві.

У наступні роки м. Київ продовжить реалізувати заходи щодо популяризації нашого національного мистецтва за кордоном та ознайомлення українського глядача з кращими здобутками зарубіжного мистецтва, будуть підтримуватись брендові мистецькі проекти, які вже стали візитною карткою міста.

Міжнародна діяльність столичних закладів культури буде спрямована на представлення Києва як унікального осередку мистецтв, де поєднуються західна і східна культури, бурхливо розвиваються новітні напрямки мистецтв, але водночас поважаються класичні народні традиції. До міжнародної діяльності залучатимуться усі заклади культури - концертні організації, театри, кінотеатри, бібліотеки, музеї, мистецькі галереї, мистецькі навчальні заклади.

Співпраця з міжнародними фондами культури, посольствами і культурними центрами іноземних країн надасть можливість реалізовувати цікаві новітні проекти, переймати досвід іноземних партнерів, налагоджувати корисні контакти. Досвід закордонних колег може бути корисним для організаторів міжнародних мистецьких фестивалів та конкурсів, що відбуватимуться в м. Києві.

Міжнародно-культурна діяльність також може сприяти підвищенню рівня творчого процесу та допомогти у пошуку спонсорської допомоги. Творчі заклади столиці мають здійснювати заходи із збільшення власних доходів від основної діяльності, а також проводити пошук нових (позабюджетних) джерел фінансових надходжень для реалізації міжнародних проектів, забезпечення участі у закордонних фестивалях і конкурсах, здійснення гастрольної діяльності. Це забезпечить економію бюджетних коштів та їх зважене використання.

З цією метою необхідно керівникам закладів культури і мистецтв проводити активний пошук інвесторів в Україні та за її межами, з якими можна заключати взаємовигідні контракти, що передбачають відшкодування іноземною стороною частки витрат на здійснення закордонних поїздок (зокрема, поселення, харчування, транспортні витрати, оренда місця проведення концерту), а у разі здійснення спільного творчого проекту - передбачають дольове фінансування. Надавати перевагу значущим проектам, участь у яких передбачає вигідні фінансові умови (гонорари, часткове відшкодування витрат тощо).

Керівникам культурно-мистецьких закладів необхідно вивчати існуючі державні, муніципальні, недержавні гранти, а також гранти іноземних посольств, представництв, міжнародних донорських організацій, державних, недержавних та благодійних фондів, що надають допомогу на здійснення гуманітарних проектів, зокрема, культурно-мистецьких та соціальних. Гранти присуджуються на конкурсній основі кращому проекту, який відповідає пріоритетним напрямкам діяльності фонду. Отримати його може організація, що має прозору структуру, яка може забезпечити здійснення грантового проекту і цільове використання коштів. Прикладом організацій, що активно надають гранти в Україні, можуть бути Фонд "Відродження", Британська Рада в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні тощо.

IV. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ
"СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО НА 2011 - 2015 РОКИ"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Театри
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Забезпечення діяльності театральних закладів: показ вистав, постановка нових спектаклів

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

Бюджет м. Києва

 

Забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу суспільства. Збереження мережі театральних закладів, залучення до театрів широкої аудиторії шанувальників театрального мистецтва, залучення позабюджетних коштів на розвиток театрального мистецтва, створення належних умов для функціонування закладів

 

 

Забезпечення в театральних закладах репертуару, який би відповідав сучасним тенденціям

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

Фінансування не потребує

 

Залучення більшої аудиторії до театрів, відповідно збільшення доходів від театральної діяльності

 

 

Практикувати прокат антрепризових вистав і творчих вечорів, використовуючи творчий потенціал своїх закладів для заробітку додаткових коштів

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

Фінансування не потребує

 

Залучення до театрів широкої аудиторії глядачів, відповідно отримання додаткових коштів

 

 

Використовувати сучасні технології анонсування мистецьких заходів та продаж квитків через мережу Інтернет

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

За власні доходи

Всього: 7350,4, у т. ч.:
2011 - 1292,9
2012 - 1395,0
2013 - 1471,7
2014 - 1552,7
2015 - 1698,1

Залучення до театрів широкої аудиторії шанувальників театрального мистецтва

 

 

Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників театрів обов'язковими надбавками та доплатами (за звання, за вислугу років, за шкідливі умови праці, за класність тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

Бюджет м. Києва

Всього: 749955,8, у т. ч.:
2011 - 131911,3
2012 - 142332,3
2013 - 150160,5
2014 - 158419,3
2015 - 167132,4

Збереження кадрового потенціалу, залучення висококваліфікованих працівників та провідних майстрів сцени.

 

 

Залучати на мистецькі проекти позабюджетні кошти, гранти для постановок нових вистав, програм тощо

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні театри, комерційні структури

Фінансування не потребує

 

Впровадження сучасних, нових театральних проектів на більш високому рівні, зменшення фінансового навантаження на бюджет міста Києва

 

 

Забезпечити показ вистав театрами, які не мають власних приміщень, в існуючих театрах, передбачивши кошти на покриття експлуатаційних витрат

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

За власні доходи

Всього: 14700,3, у т. ч.:
2011 - 2585,7
2012 - 2789,9
2013 - 2943,4
2014 - 3105,3
2015 - 3276,0

Розширення театрального репертуару, створення належних умов для функціонування закладів

 

 

Покращення матеріальної бази театрів (поновлення костюмів, придбання нового сценічного обладнання, ремонт театрів)

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні театри

Бюджет м. Києва

Всього: 38756,7, у т. ч.:
2011 - 6817,0
2012 - 7355,5
2013 - 7760,1
2014 - 8186,9
2015 - 8637,2

Показ вистав на новому якісному рівні, як результат залучення більшої аудиторії глядача

 

 

Прийняття участі в різноманітних театральних фестивалях та конкурсах, активна гастрольна діяльність, утримання театрів

2011 - 2015

Комунальні театри

За власні доходи

Всього: 124952,0, у т. ч.:
2011 - 21978,1
2012 - 23714,4
2013 - 25018,6
2014 - 26394,6
2015 - 27846,3

Популяризація та реклама театрів м. Києва

 

 

Продовжити практику безкоштовного відвідування театральних вистав пільговими категоріями населення

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні театри

Фінансування не потребує

 

Охоплення незахищених верств населення опікою, залучення їх до культурного життя столиці

2.

Музичні колективи і ансамблі
Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян

Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників музичних колективів і ансамблів обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 141801,9, у т. ч.:
2011 - 24881,7
2012 - 26886,6
2013 - 28392,9
2014 - 29982,1
2015 - 31658,6

Забезпечення кадрового потенціалу, залучення висококваліфікованих творчих працівників

 

 

Забезпечення реалізації існуючих музичних проектів та постановка нових концертних програм

2011 - 2015

Комунальні музичні колективи та ансамблі

Не потребує фінансування

 

Забезпечення збереження і розвитку багатої національної музичної спадщини держави, популяризації світового музичного надбання

 

 

Забезпечення розвитку гастрольно-концертної діяльності та представлення мистецтва музичних колективів як в Україні, так і за кордоном

2011 - 2015

Комунальні музичні колективи та ансамблі

Власні доходи

Всього 745,0, у т. ч.:
2011 - 131,0
2012 - 141,3
2013 - 149,2
2014 - 157,4
2015 - 166,1

Взяття участі у міжнародних конкурсах та фестивалях, мистецьких проектах

 

 

Порушення клопотання перед Міністерством культури і туризму України щодо необхідності прийняття Закону та затвердження всіх нормативно-правових документів, які регламентують діяльність концертних організацій

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні музичні колективи та ансамблі

Не потребує фінансування

 

Забезпечення в світлі сучасних вимог ефективної діяльності музичних колективів та ансамблів, а саме: порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками, вирішення питання про надання грошової винагороди та матеріальної допомоги, проведення атестації творчого складу концертних організацій та ін.

 

 

Забезпечення виконання наказу Міністерства культури і мистецтв України N 58 від 17.02.97 "Про затвердження галузевих норм для працівників театрально-видовищних підприємств"

2011 - 2015

Комунальні музичні колективи та ансамблі

Не потребує фінансування

 

Збільшення кількості концертних програм, у т. ч. прем'єрних програм, використовуючи творчий потенціал музичних колективів та ансамблів з метою отримання додаткових коштів на утримання

 

 

Використання реклами, налагодження випуску супутньої продукції (афіш, аудіо- та відеопродукції тощо) та її реалізації

2011 -2015

Комунальні музичні колективи та ансамблі

Власні доходи

Всього: 1432,7, у т. ч.:
2011 - 252,0
2012 - 271,9
2013 - 286,9
2014 - 302,6
2015 - 319,3

Використання сучасних технологій для анонсування мистецьких заходів і, як наслідок, залучення більш широкої аудиторії глядача та підвищення доходів

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази концертних організацій

2011 - 2015

Комунальні музичні колективи та ансамблі

Власні доходи

Всього: 7264,1, у т. ч.:
2011 - 1277,7
2012 - 1378,7
2013 - 1454,4
2014 - 1534,5
2015 - 1618,8

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів (придбання та поновлення сценічних костюмів, декорацій, музичних інструментів, технічної апаратури тощо)

 

Культурно-мистецькі заходи

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, урізноманітнюючи їх форму та зміст, у тому числі до державних та загальноміських свят, урочистих та знаменних дат і подій, в т. ч.:

 

Головне управління культури, районні управління культури

a>Бюджет міста Києва

Всього: 159473,3, у т. ч.:
2011 - 28110,3
2012 - 30291,7
2013 - 31930,2
2014 - 33658,7
2015 - 35482,4

Забезпечення проведення масштабних творчих заходів, які вже стали традиційними та отримали міжнародне визнання, втілення нових проектів та забезпечення доступу населення до культурних надбань

 

 

Проведення Міжнародного хорового фестивалю "Золотоверхий Київ"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 568,5, у т. ч.:
2011 - 100,0
2012 - 107,9
2013 - 113,8
2014 - 120,1
2015 - 126,7

Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій

 

 

Проведення фестивалю хорового мистецтва за участю аматорських колективів "Пісня над Дніпром"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 198,9, у т. ч.:
2011 - 35,0
2012 - 37,8
2013 - 39,8
2014 - 42,0
2015 - 44,3

Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій, проведення проектів, де поєднується сучасність з фольклорними та народними традиціями, підтримки нових художніх аматорських колективів

 

 

Міжнародний фестиваль циганського мистецтва "Амала"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 284,3, у т. ч.:
2011 - 50,0
2012 - 54,0
2013 - 56,9
2014 - 60,0
2015 - 63,4

Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій

 

 

Театральний фестиваль "Простір Боровського"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 1137,1, у т. ч.:
2011 - 200,0
2012 - 215,8
2013 - 227,7
2014 - 240,2
2015 - 253,4

Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій

 

 

Проведення в Київській міській галереї мистецтв "Лавра" виставкових проектів

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 3695,5, у т. ч.:
2011 - 650,0
2012 - 701,4
2013 - 739,9
2014 - 780,6
2015 - 823,6

Продовжити практику проведення нових творчих проектів, направлених на активну пропаганду і висвітлення творчості молодих митців - художників, музикантів, театральних діячів

 

 

Забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, університетів, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості

2011 - 2015

Головне управління культури; районні управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 568,5, у т. ч.:
2011 - 100,0
2012 - 107,9
2013 - 113,8
2014 - 120,1
2015 - 126,7

Відповідно до національних звичаїв та традицій організовувати і проводити фольклорні фестивалі, виставки творів народного мистецтва

 

 

Вручення театральної премії "Київська Пектораль"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 2842,7, у т. ч.:
2011 - 500,0
2012 - 539,5
2013 - 569,2
2014 - 600,5
2015 - 633,5

Забезпечення популяризації кращих здобутків творчості видатних сучасних митців

 

 

Вручення мистецької премії "Київ"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 875,0, у т. ч.:
2011 - 175,0
2012 - 175,0
2013 - 175,0
2014 - 175,0
2015 - 175,0

 

 

 

Вручення мистецької премії "Майстер"

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 2274,1, у т. ч.:
2011 - 400,0
2012 - 431,6
2013 - 455,3
2014 - 480,4
2015 - 506,8

 

 

 

Відзначення номінантів - відомих діячів культури і мистецтва на Площі зірок, проведення кінофестивалів

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 1478,1, у т. ч.:
2011 - 260,0
2012 - 280,5
2013 - 296,0
2014 - 312,2
2015 - 329,4

 

 

 

Здійснення міжнародно-культурної діяльності

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 14173,4, у т. ч.:
2011 - 2493,0
2012 - 2689,9
2013 - 2837,9
2014 - 2994,0
2015 - 3158,6

Реалізовування заходів щодо популяризації нашого національного мистецтва за кордоном та ознайомлення українського глядача з кращими здобутками зарубіжного мистецтва, підтримка мистецьких проектів, які вже стали візитною карткою міста

3.

Бібліотеки
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні бібліотеки

Бюджет міста Києва

Всього: 246660,7, у т. ч.:
2011 - 43385,8
2012 - 46813,3
2013 - 49387,7
2014 - 52104,1
2015 - 54969,8

Забезпечення кадрового потенціалу, залучення висококваліфікованих працівників бібліотечної справи

 

 

Забезпечення бібліотек міста Києва книжковою продукцією та комп'ютерною технікою

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні бібліотеки

Бюджет міста Києва

Всього: 22007,8, у т. ч.:
2011 - 3871,0
2012 - 4176,8
2013 - 4406,5
2014 - 4648,9
2015 - 4904,6

Вільний та необмежений доступ до всіх видів носіїв інформації, включаючи Інтернет, залучення більш широкої аудиторії читача

 

 

Комплектування бібліотечних фондів новою літературою за рахунок залучення додаткових позабюджетних коштів

2011 - 2015

Комунальні бібліотеки

Спонсорські кошти

 

Задоволення потреб громадян міста Києва літературою всіх напрямків, зменшення навантаження на бюджет

 

 

Забезпечення придбання для бібліотек міста періодичних видань

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні бібліотеки

Бюджет міста Києва

Всього: 5116,7, у т. ч.:
2011 - 900,0
2012 - 971,0
2013 - 1024,5
2014 - 1080,9
2015 - 1140,3

Залучення читача до бібліотек міста, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення

 

 

Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт, належне забезпечення утримання бібліотек

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури, комунальні бібліотеки

Бюджет міста Києва

Всього: 165209,6, у т. ч.:
2011 - 29058,9
2012 - 31354,6
2013 - 33079,4
2014 - 34898,6
2015 - 36818,1

Забезпечити належне функціонування бібліотек, впровадження нових технологій, оптимізація витрат на їх утримання і розвиток

Власні надходження

Всього: 2029,5, у т. ч.:
2011 - 356,9
2012 - 385,2
2013 - 406,3
2014 - 428,7
2015 - 452,4

 

 

Здійснити пошук приміщень або земельних ділянок для розміщення Публічної бібліотеки ім. Л. Українки та Музею історії міста Києва

2011 - 2015

Головне управління культури

Фінансування не потребує

 

Забезпечення приміщеннями Публічної бібліотеки ім. Л. Українки та Музею історії міста Києва

4.

Музеї і виставки
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників музеїв обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні музеї

Бюджет міста Києва

Всього: 202579,9, у т. ч.:
2011 - 35632,2
2012 - 38447,2
2013 - 40561,7
2014 - 42792,6
2015 - 45146,2

Забезпечення кадрового потенціалу, залучення висококваліфікованих працівників музейної справи

 

 

Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт та належне утримання музеїв

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні музеї

Бюджет міста Києва

Всього: 155473,2, у т. ч.:
2011 - 27346,5
2012 - 29506,8
2013 - 31129,8
2014 - 32841,9
2015 - 34648,2

Функціонування музеїв міста Києва на високому рівні та утримання в належному стані музейних експонатів, впровадження нових інформаційних технологій у діяльність музеїв, здійснення електронного обліку музейних фондів

Власні надходження

Всього: 14487,6, у т. ч.:
2011 - 2548,3
2012 - 2749,6
2013 - 2900,8
2014 - 3060,3
2015 - 3228,6

 

 

Безкоштовний вхід до музеїв один раз на тиждень для всіх бажаючих громадян та гостей міста

2011 - 2015

Комунальні музеї

 

 

Задоволення інтелектуальних та духовних потреб різних верств населення, доступ до найкращих зразків національних та зарубіжних культурно-мистецьких та духовних пам'яток, створення умов для змістовного дозвілля

 

 

Залучення спонсорських коштів для належного функціонування музеїв

2011 - 2015

Комунальні музеї

Спонсорські кошти

 

Збереження та примноження національних та зарубіжних здобутків культури, зменшення навантаження на бюджет міста, нарощення культурно-мистецького потенціалу

 

 

Проведення виставок, показів музейних експонатів за межами музеїв для популяризації та реклами київських музеїв

2011 - 2015

Комунальні музеї

Власні кошти

 

Популяризація київських музеїв за територією Києва і, як результат, збільшення кількості прихильників, підвищення державності українців

 

 

Проектування і будівництво комплексу "Центр сучасного мистецтва"

2011 - 2015

Головне управління культури

Інвестор

 

Відкриття нового комплексу "Центр сучасного мистецтва" та розширення мережі закладів культури

5.

Школи естетичного виховання дітей

Забезпечити оплату праці не менш ніж на рівні минулого року, передбачити матеріальні заохочення працівників

2011 - 2015

Головне управління культури; районні у місті Києві державні адміністрації, керівники шкіл естетичного виховання дітей

Бюджет міста Києва

Всього: 640312,0, у т. ч.:
2011 - 112625,8
2012 - 121523,2
2013 - 128207,0
2014 - 135258,4
2015 - 142697,6

Забезпечити гідну оплату праці працівникам шкіл, заохотити молодих спеціалістів до роботи за спеціальністю

 

 

Забезпечити проведення капітального ремонту, поточних ремонтних робіт, реконструкції у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Всього: 142534,0, у т. ч.:
2011 - 25070,6
2012 - 27051,2
2013 - 28539,0
2014 - 30108,6
2015 - 31764,6

Покращення стану приміщень, де навчаються учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

Власні надходження

Всього: 68564,7, у т. ч.:
2011 - 12060,0
2012 - 13012,7
2013 - 13728,4
2014 - 14483,5
2015 - 15280,1

 

 

Здійснювати заходи щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Всього: 72911,8, у т. ч.:
2011 - 12824,6
2012 - 13837,7
2013 - 14598,8
2014 - 15401,8
2015 - 16248,9

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання, а саме: придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, встановлення музичних комп'ютерних програм тощо

Власні надходження

Всього: 47995,4, у т. ч.:
2011 - 8442,0
2012 - 9108,9
2013 - 9609,9
2014 - 10138,5
2015 - 10696,1

 

 

Здійснити навчально-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (підготовка навчальних планів, програм, методичної літератури, нотних збірок, навчальної та атестаційної документації тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації, керівники шкіл естетичного виховання дітей

Не потребує фінансування

 

Забезпечення навчальних закладів новими навчальними планами, програмами, методичною літературою, нотними збірками, навчальною та атестаційною документацією

 

 

Забезпечити участь викладачів, учнів шкіл естетичного виховання у міських навчальних та творчих заходах (конкурсах, фестивалях, виставках, відкритих уроках тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації, керівники шкіл естетичного виховання дітей

Не потребує фінансування

 

Розвивати молоде покоління в різних напрямках, зацікавити їх до народної творчості та організаційної роботи

 

 

Проводити на базі навчальних закладів педагогічні конференції з різних напрямів мистецької освіти

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації

Власні надходження

Всього: 342,8, у т. ч.:
2011 - 60,3
2012 - 65,1
2013 - 68,6
2014 - 72,4
2015 - 76,4

Надати можливість викладачам на конференціях висловити свою думку по різних напрямках мистецької освіти, видання збірок на основі підсумкових матеріалів конференцій

 

 

Здійснювати заходи щодо збереження, оптимізації та розширення мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та вдосконалити структуру естетичного виховання шляхом відкриття нових відділів та відділень у школах естетичного виховання

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації

Власні надходження

Всього: 476,5, у т. ч.:
2011 - 83,8
2012 - 90,4
2013 - 95,4
2014 - 100,7
2015 - 106,2

Щорічно збільшувати прийом учнів на художні, театральні, хореографічні відділення в діючих та нових відділеннях у школах естетичного виховання

 

 

Проводити районні творчі конкурси та огляди, фестивалі дитячої та юнацької творчості, творчі звіти, концерти, виставки художніх робіт та спектаклі учнів шкіл естетичного виховання у районах міста

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації

Власні надходження

Всього: 239,9, у т. ч.:
2011 - 42,2
2012 - 45,5
2013 - 48,0
2014 - 50,7
2015 - 53,5

Надати можливість дітям самовиразитись та продемонструвати свої таланти іншим як у театральній сфері, так і в художній. Розвивати впевненість та прагнення учнів до творчості

 

 

Сприяти створенню шкільних курсів підвищення кваліфікації викладачів; продовжити роботу семінару по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників району та міста

2011 - 2015

Головне управління культури, директори шкіл, районні у місті Києві державні адміністрації, керівники шкіл естетичного виховання дітей

Власні надходження

Всього: 16340,2, у т. ч.:
2011 - 2874,1
2012 - 3101,2
2013 - 3271,9
2014 - 3451,6
2015 - 3641,4

Створення відповідних умов для проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів, проводити їх атестацію з метою визначення кваліфікаційної категорії. Продовжити державну атестацію початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

6.

Кінематографія
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, які відповідають вимогам українського суспільства

Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури; районні управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 13431,3, у т. ч.:
2011 - 2362,5
2012 - 2549,1
2013 - 2689,3
2014 - 2837,2
2015 - 2993,2

Забезпечення кадрового потенціалу, залучення висококваліфікованих працівників

 

 

Збереження та подальше вдосконалення кіномережі міста

2011 - 2015

Головне управління культури

Не потребує фінансування

 

Збільшення глядацької аудиторії, збільшення касових зборів

 

 

Поліпшення кінообслуговування населення міста та розширення кінопослуг, покращення репертуару

2011 - 2015

Головне управління культури; комунальні кінотеатри

Не потребує фінансування

 

Одержання додаткових коштів на утримання та розвиток кінопідприємств

 

 

Проведення благодійних заходів та акцій для дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів, дітей-інвалідів, учнів молодших та старших класів загальноосвітніх шкіл

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні кінотеатри

Не потребує фінансування

 

Розвиток духовності та моральності підростаючого покоління

 

 

Забезпечення кінопоказу за єдиним квитком

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні кінотеатри

Не потребує фінансування

 

Безоплатне відвідування кінотеатрів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

Проведення поетапної модернізації шляхом оснащення новим кінотехнологічним обладнанням

2011 - 2015

Комунальні кінотеатри

Власні доходи

Всього: 5256,0, у т. ч.:
2011 - 924,4
2012 - 997,5
2013 - 1052,4
2014 - 1110,3
2015 - 1171,4

Збільшення глядацької аудиторії, вдосконалені кінотеатри з новітнім кінотехнологічним і звукотехнічним обладнанням

 

 

Сприяти проведенню міжнародних кінофестивалів, організовувати ретроспективні кінопокази, прем'єри нових фільмів вітчизняного виробництва

2011 - 2015

Комунальні кінотеатри

Не потребує фінансування

 

Збільшення обсягів кінообслуговування населення

 

 

Сприяти поповненню державного фільмофонду новими фільмами, насамперед, вітчизняного виробництва

2011 - 2015

Комунальні кінотеатри

Не потребує фінансування

 

Збільшення вітчизняної кінопродукції нового формату, виховання молоді на національних традиціях

 

 

Влаштування відеосалонів з широкоформатним дисплеєм тривимірного відображення у кінопідприємствах

2011 - 2015

Комунальні кінотеатри

Не потребує фінансування

 

Збільшення глядацької аудиторії та, як наслідок, збільшення касових зборів

7.

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Збереження документів архівного фонду

2011 - 2015

Головне управління культури, керівники архіву

Бюджет міста Києва

Всього: 23211,9, у т. ч.:
2011 - 4082,9
2012 - 4405,4
2013 - 4647,6
2014 - 4903,2
2015 - 5172,8

Забезпечення належного рівня збереження документів Національного архівного фонду

Власні надходження

Всього: 2741,3, у т. ч.:
2011 - 482,4
2012 - 520,3
2013 - 548,8
2014 - 579,0
2015 - 610,8

 

 

Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

2011 - 2015

Головне управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 2566,1, у т. ч.:
2011 - 451,4
2012 - 487,0
2013 - 513,8
2014 - 542,1
2015 - 571,8

Контроль за здійсненням будівництва та капітального ремонту

 

 

Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування

2011 - 2015

Головне управління культури; районні управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 52200,5, у т. ч.:
2011 - 9181,2
2012 - 9906,7
2013 - 10452,7
2014 - 11026,6
2015 - 11633,3

Належний контроль за переміщенням культурних цінностей через кордон, належне функціонування початкових навчальних закладів, запобігання порушенням фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування

Власні надходження

Всього: 686,9, у т. ч.:
2011 - 120,6
2012 - 130,3
2013 - 137,6
2014 - 145,2
2015 - 153,2

8.

Парки, будинки народної творчості, науково-методичні центри, будинки культури, клуби
Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо)

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 57886,3, у т. ч.:
2011 - 10181,9
2012 - 10986,3
2013 - 11589,6
2014 - 12228,0
2015 - 12900,5

Забезпечення кадрового потенціалу, залучення висококваліфікованих працівників

 

 

Забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, університетів, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості

2011 - 2015

Районні управління культури

Власні доходи

Всього: 10962,1, у т. ч.:
2011 - 1928,2
2012 - 2080,5
2013 - 2194,9
2014 - 2315,6
2015 - 2443,0

Відповідно до національних звичаїв та традицій організовувати і проводити фольклорні фестивалі, виставки творів народного мистецтва

 

 

Забезпечення електровимірювальних робіт, ремонт атракціонів, утримання закладів

2011 - 2015

Головне управління культури, районні управління культури

Бюджет міста Києва

Всього: 11396,3, у т. ч.:
2011 - 2004,6
2012 - 2162,9
2013 - 2281,8
2014 - 2407,3
2015 - 2539,7

Безпечне функціонування атракціонів, належного технічного стану обладнання, оптимізація витрат на їх утримання і розвиток

 

 

Оптимізація кадрового ресурсу парків культури і відпочинку

2011 - 2015

Комунальні парки

Не потребує фінансування

 

Залучення до роботи творчої молоді, кадрове оновлення парків

 

 

Впровадження сучасного маркетингу в питанні функціонування парків міста

2011 - 2015

Головне управління культури, комунальні парки

Не потребує фінансування

 

Парки, що відповідають сучасним тенденціям

 

 

Залучення додаткових коштів на розвиток парків культури і відпочинку

2011 - 2015

Комунальні парки

Не потребує фінансування

 

Нові робочі місця, випуск нових видів атракціонів та вдосконалення існуючої атракціонної техніки

 

 

Відтворення на сценічних майданчиках парків театральних та лялькових вистав, концерти майстрів мистецтв та колективів художньої самодіяльності, звітні концерти

2011 - 2015

Головне управління культури; комунальні парки

Не потребує фінансування

 

Збільшення кількості відвідувачів парків, розширення аудиторії прихильників активного відпочинку

 

 

Вивчення питання про можливість випуску атракціонної техніки на одному із заводів м. Києва.

2011 - 2015

Головне управління культури

Не потребує фінансування

 

Виготовлення атракціонів на одному із заводів м. Києва, забезпечення новими робочими місцями

 

 

Порушення клопотання перед Міністерством культури і туризму України щодо розробки та затвердження нового Положення про діяльність парків

2011 - 2015

Комунальні парки

Не потребує фінансування

 

Розширення можливості різногалузевої та господарчої діяльності, сприяння отриманню прибутків парками та поповнення бюджету міста

 

 

Залучення інвестицій, спонсорських та благодійних коштів у розвиток парків

2011 - 2015

Комунальні парки

Спонсорські кошти

 

Забезпечення фінансовими ресурсами, які будуть спрямовані на розвиток парків

 

 

Збільшити кількість проведення заходів, направлених на активний відпочинок громадян

2011 - 2015

Комунальні парки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Збільшення туристичної привабливості столиці України, піднесення іміджу європейської столиці

 

 

Забезпечення майданчиків для відпочинку мешканців міста

2011 - 2015

Комунальні парки

Не потребує фінансування

 

Задоволення дозвіллєвих потреб усіх верств населення, привернення уваги молоді до активного відпочинку

 

 

Забезпечення використання власних доходів парків на стимулювання працівників парку

2011 - 2015

Комунальні парки

Власні доходи

Всього: 63831,3, у т. ч.:
2011 - 11227,4
2012 - 12114,4
2013 - 12780,7
2014 - 13483,6
2015 - 14225,2

Сталість кадрів та їх професійність, якість культурного обслуговування населення

 

 

Створення Всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу і незалежність України

2011 - 2015

Головне управління культури

Інвестор

 

Створення нового парку та поліпшення умов для активного відпочинку жителів Деснянського району

 

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Основними ресурсами для забезпечення реалізації Програми є:

 • - кадрові;
 • - фінансові;
 • - інформаційні;
 • - наукові.

Кадрове забезпечення

Програмою передбачено реалізацію системи заходів, спрямованих на забезпечення закладів культури міста кваліфікованими спеціалістами. Зміцнення кадрового потенціалу галузі забезпечуватиметься також шляхом створення умов для творчої діяльності та покращення соціально-побутових умов працівників культури: забезпечення житлом згідно із чинним законодавством, підвищення оплати праці, впровадження стипендій міського голови за особливі заслуги в розвитку культури та грантів обдарованій молоді для створення і реалізації творчих проектів.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок міського бюджету м. Києва, коштів підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян-спонсорів.

Додатковими джерелами фінансового забезпечення закладів культури будуть: плата за відвідування; кошти, отримані за науково-дослідні та інші види робіт, виконані закладами культури на замовлення підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань та громадян; прибутки від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності; плата за кіно- і фотозйомки; інші джерела, в тому числі, валютні надходження, відповідно до законодавства України.

Орієнтовні (прогнозні) обсяги необхідних коштів для реалізації завдань та заходів Програми наведені в додатку Б.

Представлені прогнозні фінансові показники відображають програмно-цільовий підхід до забезпечення виконання завдань та заходів Програми.

Пріоритетними напрямками діяльності, котрі фінансуватимуться з міського бюджету, окрім оплати праці та комунальних послуг, будуть:

 • - створення належних умов для статутної діяльності закладів галузі "Культура і мистецтво";
 • - впровадження новітніх інформаційних технологій в роботу музеїв та бібліотек та задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • - збереження та популяризація національних культурних надбань;
 • - забезпечення мистецької освіти для дітей та молоді м. Києва;
 • - реалізація новітніх творчих театрально-музичних проектів, створення сучасних мистецьких програм;
 • - проведення міських культурно-мистецьких заходів та втілення міжнародних проектів;
 • - підтримка діяльності творчих спілок та талановитої молоді м. Києва;
 • - організація культурного дозвілля для різних верств населення у парках культури і відпочинку;
 • - зміцнення матеріально-технічної бази (здійснення нового будівництва та ремонтно-реставраційних робіт) закладів культури і мистецтва (окремо відображаються в Програмі соціально-економічного розвитку міста Києва на відповідний рік).

Питання зміцнення матеріально-технічної бази є особливо актуальними для подальшого піднесення й розвитку галузі.

Протягом 2011 - 2015 років, відповідно до завдань Програми, планується продовжити та розширити проведення ремонтно-будівельних та реставраційних робіт на об'єктах культури, в тому числі в приміщеннях, в яких розташовані підрозділи Національних творчих спілок України, їх київських організацій та осередків.

Інформаційне забезпечення

Інформатизація культурно-мистецької сфери - одна з найважливіших складових державної та регіональної культурної політики, ефективний засіб забезпечення найширшої присутності української культури у вітчизняному й світовому інформаційному просторі.

Для успішної реалізації завдань та заходів Програми передбачається побудова розгалуженої інформаційної інфраструктури, яка проникала б у сферу культури в місті і включала інтелектуальні автоматизовані інформаційно-пошукові та довідкові документальні і фактографічні системи, відповідні банки і бази даних та знань, засоби високоякісного зображення і розмноження відео- і аудіоінформації для широкого загалу населення.

Створення інформаційних ресурсів відбуватиметься в двох напрямках: основному і забезпечувальному. Основний напрямок передбачає створення інформаційних ресурсів щодо сукупності матеріальних та духовних надбань, які є суттю культури та мистецтва, а також створення умов для широкого доступу населення міста до цих інформаційних ресурсів. Забезпечувальний напрямок спрямований на ефективне управління галуззю, створення умов для результативної діяльності закладів культури і мистецтва.

Наукове забезпечення

Відповідно до завдань Програми можливі перспективні напрями наукових досліджень, що включають питання розвитку сфери культури і мистецтв, збереження культурних фондів, видання збірників, аналітичних оглядів, буклетів, бібліографічних покажчиків, інформаційних бюлетенів тощо. Передбачається проведення конференцій, конгресів, симпозіумів та участь у міжнародних наукових заходах.

 

Проблеми фінансування галузі

Фінансування галузі "Культура", як і в минулих роках, залишається на низькому рівні.

Незважаючи на те, що в чинному законодавстві України зазначено, що держава гарантує необхідні асигнування на розвиток культури, а також те, що місцеві Ради народних депутатів мають право у порядку, передбаченому законодавством, збільшувати видатки для потреб культури понад установлені норми, фінансування галузі здійснюється по "залишковому" принципу.

Так як і в минулі роки, не діє стаття 26 Основ Законодавства України про культуру в частині щодо пільг в оподаткуванні доходу підприємств і організацій, окремих осіб, які частково відраховують його на потреби культури; внесено зміни до статті 28 розділу V "Соціальні гарантії та захист працівників у сфері культури", де скасовані державні гарантії працівникам культури щодо встановлення середньої заробітної плати у розмірі не нижче середнього рівня заробітної плати працівників народного господарства.

Все вищевикладене додає невпевненості у завтрашньому дні працівникам культури, завдає труднощів щодо залучення до роботи в галузі висококваліфікованих кадрів.

Заклади культури все більше повинні розраховувати на власні кошти та вишукувати альтернативні джерела фінансування.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ, КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Базовими принципами механізму управління Програмою визначено:

• партнерство і співпраця;

• якість надання послуг;

• мотивація соціальне значущої культурної діяльності;

• контроль за ходом виконання програмних завдань, їх фінансовим забезпеченням;

• коригування завдань за наслідками етапів реалізації Програми;

• обґрунтовування ухвалення управлінських рішень на основі моніторингової інформації.

Механізм реалізації Програми передбачає розробку організаційно-фінансових схем забезпечення виконання заходів та проектів розвитку столичної культури і мистецтва відповідно до змісту Програми.

Механізм управління включає:

- організацію моніторингу виконання Програми з аналізом отриманих результатів на кожному етапі роботи (щорічно), позитивних та негативних наслідків реалізації програмних завдань та обґрунтуванням пропозицій щодо оперативного коригування програмних завдань та заходів;

- погодження перспективних та поточних завдань, включення конкретних заходів, передбачених Програмою (або їх складових частин - в залежності від реальних ресурсних можливостей), до складу річних програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та бюджету міста з метою їх поступової реалізації в перспективі, організацію їх виконання;

- сприяння організації фінансового забезпечення Програми;

- створення системи інформаційного забезпечення реалізації Програми;

- організацію взаємодії закладів культури і мистецтв як з підприємствами, установами та організаціями, розташованими у місті, так і з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- налагодження зовнішньоекономічних зв'язків, сприяння залученню іноземних інвестицій та благодійних внесків у розвиток культурно-мистецької сфери.

Механізм реалізації Програми буде формуватися і коригуватися поетапно з урахуванням змін соціально-економічної ситуації і пріоритетів культурної політики в місті.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює замовник (Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)).

Учасники (співвиконавці) Програми (структурні підрозділи КМДА, районні у м. Києві державні адміністрації, заклади та установи культури і мистецтв міського та районного підпорядкування, інші зацікавлені організації, установи та підприємства міста) раз на півроку подають замовнику (Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) інформацію про стан її виконання за I півріччя та рік до 10 вересня та 10 березня відповідно.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми згідно з додатком 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589.

У свою чергу замовник Програми раз на півроку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан її виконання за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми згідно з додатком 4 до Порядку та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання - обгрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання Програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання міських цільових програм, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва.

Замовник Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми:

• формування комфортного і гармонійного культурного середовища міста, підтримка спадкоємності кращих міських традицій, введення у культурний обіг високих зразків світової класичної культури, збереження і творчий розвиток загальнолюдських, національних і регіональних цінностей культурної спадщини;

• оптимізація витрат на культурні потреби міста, залучення для їхнього задоволення додаткових внутрішніх і зовнішніх ресурсів, підвищення соціальної ефективності і зростання економічної віддачі від інвестицій в соціально-культурну сферу міста;

• збереження і нарощування освітнього, інтелектуального і творчого потенціалу працівників сфери культури і населення міста в цілому; зростання інноваційної активності міського населення, гармонізація стосунків у суспільстві та піднесення духовно-етичної атмосфери;

• підвищення міжнародного іміджу Києва як столиці незалежної демократичної України, розширення зв'язків із зарубіжними країнами у сфері культури.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий

 

Додаток А

 

Результативні показники закладів культури і мистецтв у м. Києві

 

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Театри

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість установ (театрів) - всього, од., у тому числі:

23

23

23

23

23

Національних театрів, од.

1

1

1

1

1

Академічних театрів, од.

10

10

10

10

10

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

2112

2112

2112

2112

2112

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість вистав, од.

4028

4028

4028

4028

4028

Кількість нових постановок, од.

47

51

53

56

59

Комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.).

4602

4602

4602

4602

4602

Кількість глядачів - всього, осіб,

682721

736656

777172

819917

865012

у тому числі за реалізованими квитками, осіб

619875

668845

705632

744441

785386

Загальний обсяг доходів, тис. грн.

25856,6

27899,3

29433,7

31052,6

32760,3

Із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, тис. грн.

25435,85

27445,31

28954,74

30547,30

32227,21

Із загального обсягу доходів - доход и від виїзної та гастрольної діяльності, тис. грн.

420,75

453,99

478,96

505,3

533,09

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Середні витрати на одну виставу,

33735,7

36400,82

38402,87

40515,03

42743,36

у тому числі за рахунок бюджету, грн.

27516,43

29690,23

31323,19

33045,97

34863,50

Середні витрати на одну нову постановку, грн.,

70993,19

76601,65

80814,74

85259,55

89948,83

у тому числі за рахунок бюджету, грн.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Середня кількість глядачів на одній виставі, осіб

169

183

193

204

215

Середня ціна одного квитка, грн.

35,24

36,00

36,5

37,27

38,15

Показники якості:

 

 

 

 

 

Середня завантаженість залів на стаціонарі, %

62,6

67,6

71,3

75,9

79,3

Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

120,8

107,9

105,5

106,5

104,5

Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому період і по відношенню до фактичного показника по переднього періоду, %

120,8

107,9

105,5

105,5

105,5

Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу

81,6

81,5

81,3

81,4

81,2

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість концертних організацій, од.,

8

8

8

8

8

у тому числі академічних колективів, од.

6

6

6

6

6

Кількість музичних колективів, од.

7

7

7

7

7

Кількість інших мистецьких закладів, од.;

1

1

1

1

1

Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. гри.

28110,3

30291,5

31930,0

33658,6

35482,3

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

422

422

422

422

422

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість концертів, од.

357

374

392

411

431

Кількість заходів - всього, од.

172

180

189

198

207

Доходи, тис. грн.

1660,6

1791,7

1890,2

1994,1

2103,7

з них від концертної діяльності, тис. грн.

876,7

945,9

997,9

1052,7

1110,6

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Витрати на проведення одного концерту (постановки), грн.,

72275,4

74404,1

74867,6

75320,0

79462,4,

у тому числі за рахунок бюджету, грн.

71097,0

73226,0

73706,0

74165,0

74614

Середні витрати на проведення Одного заходу - всього, грн.

163431,0

168286,0

168941,0

169992,0

171412,0

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка кількості концертів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

105

105

105

105

105

Динаміка кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

105

105

105

105

105

Бібліотеки

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість установ (бібліотек), од.

13

13

13

13

13

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

1477

1477

1477

1477

1477

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Число читачів, тис. осіб

563

572

578

584

591

Бібліотечний фонд, тис. примірників

4820,8

4873,8

4927,4

4975,7

5030,4

Кількість книговидач, од.

11393400

11518700

11633500

11761400

11890800

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Кількість книговидач на одного працівника (ставки), од.

7713

7798

7876

8321

8762

Середні затрати на обслуговування одного читача, грн.

158,3

170,9

180,3

190,5

200,6

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

105

105,4

105,8

106,3

106,7

Динаміка кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

103,1

103,3

103,6

103,9

104,2

Музеї і виставки

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість установ - всього, од.

14

14

14

14

14

Кількість музеїв, од.

14

14

14

14

14

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

968

968

968

968

968

Площа приміщень, м2

41615,12

41615,12

41615,12

41615,12

41615,12

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість відвідувачів музеїв, осіб,

594377

641498

676839

710680

747635

у тому числі:

 

 

 

 

 

За реалізованими квитками, осіб

244468

244468

244468

244468

244468

Обсяг власних надходжень, тис. грн.

2563,7

2737,8

2915,8

3084,9

3279,3

У тому числі доходи від реалізації квитків, тис. грн.

1726,8

1837,3

1940,2

2052,7

2182,0

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Середня вартість одного квитка, грн.

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Середні витрати на одного відвідувача, грн.

111,0

119,8

126,4

132,7

139,6

Середні втрати на 1 м2 музею, грн.

1584,5

1710,7

1804,8

1804,8

1804,8

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

104,5

104,7

104,9

105,3

105,5

Відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду, %

107,03

107,4

107,8

108,1

108,5

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість установ - всього, од.,

9

9

9

9

9

у тому числі:

 

 

 

 

 

Палаців, од.

3

3

3

3

3

Будинків культури, од.

3

3

3

3

3

Клубів, од.

1

1

1

1

1

Кількість інших закладів клубного типу,од.

4

4

4

4

4

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

276

276

276

276

276

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість відвідувачів - всього, осіб,

273313

274679

276052

277432

278819

у тому числі:

 

 

 

 

 

за реалізованими квитками, осіб

1725

1734

1743

1752

1761

Кількість аматорських колективів, од.

11

11

11

11

11

Надходження від платних послуг, тис. грн.

1585876

1912566

2063658

2177159

2296902

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Середня вартість одного квитка, грн.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Середні витрати на одного відвідувача, грн.

33,3

33,5

33,7

33,8

40

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

105

105

105

105

105

Школи естетичного виховання

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість установ, од.

1

1

1

1

1

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

4445,8

4445,8

4445,8

4445,8

4445,8

Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб

21276

21319

21362

21404

21447

Кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб

2747

2753

2758

2764

2770

Надходження від батьківської плати, тис. грн.

27062

29200

30806

32501

34288

Продукти ефективності:

 

 

 

 

 

Чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб

6

6

6

6

6

Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.,

7437

8024

8466

8931

9423

у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.

1272

1370

1442

1518

1599

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

100

100

100

100

100

Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання

14

17

20

23

26

Кінематографія
Заклади, що отримують підтримку з бюджету м. Києва

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість кінопрокатних організацій, од.

1

1

1

1

1

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

107

107

107

107

107

Кількість кіноустановок, од.;

8

8

8

8

8

Кількість грн. копій - всього, од.

2922

2922

2922

2922

2922

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість глядачів, осіб,

85833

86262

86693

87127

87563

у тому числі:

 

 

 

 

 

за реалізованими квитками, осіб

79824

80223

80624

81028

81434

Комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.)

1139

1139

1139

1139

1139

Кількість сеансів, од.

3700

3700

3700

3700

3700

Обсяг валового доходу, тис. грн.,

766,6

924,6

997,7

1052,5

1110,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

від кінопрокату, тис. грн.,

14,4

17,4

18,8

19,8

20,9

від реалізації квитків, тис. грн.

752,2

907,2

978,9

1032,7

1089,5

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб

40

41

42

43

44

Середня вартість одного квитка, грн.

14

14

14

14

14

Середні витрати на одного глядача, грн.

42,7

47

49,4

51,8

54,4

Показники якості:

 

 

 

 

 

Середня завантаженість залу, %

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

105

105

105

105

105

Інші культурно-освітні заклади

 

 

 

 

 

Відділ технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість установ, од.

1

1

1

1

1

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

12

12

12

12

12

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість установ, де проведено технічний нагляд, од.

13

15

17

19

21

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Витрати на здійснення технічного нагляду

28357,7

30040,7

31592,4

33266,8

34963,4

Державний архів м. Києва

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість архівів, од.

1

1

1

1

1

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

49

49

49

49

49

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість відвідувачів, осіб

4750

5130

5535

5956

6408

Кількість виданих архівних документів

25004

26904

28949

31062

33423

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Кількість виданих довідок на одного працівника

510

549

590

633

682

Кількість погоджених документів, од.

3042500

3133700

3227800

3324600

3424300

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка виданих документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

106,9

107,1

107,6

108,1

108,7

Динаміка відвідувань у плановому і періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

107,4

108

108,6

109,2

109,8

Служба контрою за і переміщенням культурних цінностей через кордон та методичний кабінет навчальних закладів, відділ методичної допомоги у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість відділів, од.

4

4

4

4

4

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

30

30

30

30

30

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість культурних цінностей, оглянутих при вивезенні з України, од.

54633

55280

55960

56630

57300

Кількість проведених заходів, од.

100

105

110

115

120

Кількість установ, яким надана методична допомога, од.

56

56

56

56

56

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця

3642

3642

3642

3642

3642

Середні витрати на проведення одного заходу, грн.

0

0

0

0

0

Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця

11

11

11

11

11

Парки, будинки народної творчості, центр художньої та технічної творчості

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість парків культури і відпочинку, од.

6

6

6

6

6

Кількість інших культурно-освітніх закладів, од.

3

3

3

3

3

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість відвідувачів парків, осіб;

912964

917529

922117

926728

931362

у тому числі за реалізованими квитками, осіб

912964

917529

922117

926728

931362

Кількість заходів, од.

11

13

15

17

19

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Середня ціна одного квитка, грн.

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

Середні витрати на проведення одного заходу, грн.

53500

63227

72955

82682

92409

Показники якості:

 

 

 

 

 

Динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

105

105

105

105

105

Централізовані бухгалтерії

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

Кількість централізованих бухгалтерій, од.

10

10

10

10

10

Середнє число окладів (ставок) - всього, од.

135

135

135

135

135

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Кількість установ, що обслуговують централізовані бухгалтерії, од.

135

135

135

135

135

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця

1

1

1

1

 

 

 

Додаток Б

 

Орієнтовні (прогнозні) обсяги фінансування на виконання міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво на 2011 - 2015 роки" за рахунок: фінансової підтримки з бюджету, власних надходжень, власних доходів

 

 

I етап

II етап

III етап

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Забезпечення діяльності закладів культури міського підпорядкування

337994,50

364696,00

384754,40

405915,90

428241,30

- загального фонду

293349,5

316524,0

333932,9

352299,2

371675,7

- власних надходжень бюджетних установ культури

6222,4

6714,0

7083,3

7472,9

7883,9

- власні доходи госпрозрахункових установ та закладів культури

38422,6

41458,0

43738,2

46143,8

48681,7

Забезпечення діяльності закладів культури районного підпорядкування

241373,7

260442,1

274766,4

289878,5

305821,8

- загального фонду

217350,7

234521,3

247420,0

261028,0

275384,5

- власних надходжень бюджетних установ культури

20848,2

22495,2

23732,4

25037,7

26414,8

- власні доходи госпрозрахункових установ та закладів культури

3174,8

3425,6

3614,0

3812,8

4022,5

Разом:

579368,2

625138,1

659520,8

695794,4

734063,1

___________

Джерело: http://kmr.ligazakon.ua

Див. також: http://kievcity.gov.ua/news/8016.html